FOLLOW US ON

GENERAL
¢é͵¡Å§áÅÐà§×è͹䢷ÑèÇä»

1 These terms and conditions do not affect your statutory
   right as a customer.

   ¢éÍ¡Ó˹´áÅÐà§×è͹䢹Õé¨ÐäÁèÁռŵèÍÊÔ·¸ÔµÒÁ¡®ËÁÒÂ
   ¢Í§¤Ø³ã¹°Ò¹ÐÅÙ¡¤éҢͧàÃÒ

2 All logos, graphics, images and service names are
   property of haakeyes.com. We do not authorise any
   use of our trademarks for us with third parties unless
   an agreement is drawn up between ourselves and
   the third party.

   µÃÒÊÑ­Åѡɳì, ¡ÃÒ¿¿Ô¤, ÀÒ¾ áÅЪ×èͺÃÔ¡ÒÃà»ç¹·ÃѾÂìÊÔ¹
   ¢Í§ haakeyes.com àÃÒäÁè͹حҵãËéãªéà¤Ã×èͧËÁÒ¡ÒäéÒ
   ã´æ¢Í§àÃҡѺºØ¤¤Å·ÕèÊÒÁ ¹Í¡àÊÕ¨ҡÇèÒ¨ÐÁÕ¢é͵¡Å§·Õè
   ¶Ù¡·Ó¢Öé¹ÃÐËÇèÒ§·Ò§ºÃÔÉÑ· áÅкؤ¤Å·ÕèÊÒÁ

3 All goods are displayed as accurately as possible.
   We are not liable for your monitor not showing
   the colours accurately, nor the screen display
   size distorting the perception of any goods sold.
  
   ÊÔ¹¤éÒ·Ñé§ËÁ´¶Ù¡¹ÓàʹÍÍÂèÒ§¶Ù¡µéͧ·ÕèÊØ´ àÃÒ¨ÐäÁèÃѺ¼Ô´ªÍº
   㹡óշÕè¨ÍÀÒ¾¢Í§¤Ø³äÁèáÊ´§ÊÕä´éÍÂèÒ§¶Ù¡µéͧáÅÐ
   ˹éҨͷÕèáÊ´§¢¹Ò´¢Í§ÊÔ¹¤éÒ·ÕèºÔ´àº×͹

4 All goods sold are new, unless stated otherwise.
  
   ÊÔ¹¤éÒ·Ñé§ËÁ´·Õè¢ÒÂà»ç¹ÊÔ¹¤éÒãËÁè 
   Â¡àÇ鹡óշÕèÃкØà»ç¹ÍÂèÒ§Í×è¹

PERSONAL DATA
¢éÍÁÙÅÊèǹºØ¤¤Å

To value your privacy we follow the code of practice
as detailed in the Data Protection Act 2009.
 
à¾×èÍÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁà»ç¹¤ÇÒÁà»ç¹ÊèǹµÑǢͧÅÙ¡¤éÒ
·Ò§ºÃÔÉÑ·ä´é»®ÔºÑµÔµÒÁÃÒÂÅÐàÍÕ´·ÕèÃкØã¹
¾ÃÐÃÒªºÑ­­ÑµÔ ¤ØéÁ¤Ãͧ¢éÍÁÙÅ ã¹»Õ 2552

ANTIFOG COATING
¡ÒÃà¤Å×ͺ¡Ñ¹½éÒ

We do not guarantee any anti-fog coating for any product;
this is because all lenses are treated to combat fogging in
standard situations and not to guarantee 100% effectiveness
in any condition.

àÃÒäÁèÃѺ»ÃСѹ㴠æ ÊÓËÃѺ¼ÅÔµÀѳ±ìà¤Å×ͺ»éͧ¡Ñ¹½éÒ
à¾ÃÒÐàŹÊì·Ñé§ËÁ´ä´éÃѺ¡ÒÃà¤Å×ͺà¾×èÍ»éͧ¡Ñ¹¡ÒÃà¡Ô´½éÒ
ã¹Ê¶Ò¹¡Òó컡µÔ áÅÐäÁèä´éÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ 100%
ÍÂÙèã¹·Ø¡æÊÀÒ¾¡ÒÃãªé§Ò¹

1 2 3 PREVIOUS | NEXT
Search by LINE ID : haakeyes
FIND US
IN BANGKOK
Siam
สยาม
Ratchapruek-The Circle
ราชพฤกษ์-เดอะเซอร์เคิล
OTHERS
Chiangmai
เชียงใหม่
Pisanulok
พิษณุโลก
Chiangrai
เชียงราย
Nakorn Sawan
นครสวรรค์
12
SPONSOR